Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 1. AM.S sierbestrating (hierna te noemen AM.S). Gevestigd aan de Lijsterbesstraat 24A te Den Helder is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Alkmaar – nr. 37115017 en bevoegd tot het geven van adviezen, het opstellen van plannen, het maken van ontwerpen, het uitbrengen van offertes/aanbiedingen en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van (sier) bestratingen en het plaatsen van hekwerken en tuinhuisjes. De levering van benodigde materialen inbegrepen. 2. Opdrachtgever De opdrachtgever is iedere natuurlijk of rechtspersoon, die aan AM.S opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van goederen. Artikel 2 Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ontwerpen en/of alle plannen en/of alle aanbiedingen en/of alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop en/of levering van materialen door AM.S aan opdrachtgever.
2.
Op alle in samenhang met de gedefinieerde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zijn eveneens deze algemene voorwaarden van toepassing.
3.
Enige afwijking van deze voorwaarden zal slechts bindend zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door AM.S is bevestigd. Alle bepalingen, waarvoor enige afwijking niet op voorstaande wijze is overeengekomen, blijven onverminderd van toepassing.
4.
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 3 Ontwerpen, plannen en offertes/aanbiedingen
1.
Ontwerpen, plannen en offertes worden op verzoek en in opdracht van de opdrachtgever eerst door AM.S vervaardigd en samengesteld, nadat een volledige inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever en van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie heeft plaatsgevonden.
2.
Voorafgaande aan het uitbrengen van een gespecificeerde offerte zal tussen opdrachtgever en AM.S een vaste vergoeding worden overeengekomen ten behoeve van het vervaardigen van de benodigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of tekeningen. Genoemde vergoeding voor het tekenwerk wordt door AM.S opgenomen in de uiteindelijke gespecificeerde offerte. De opdrachtgever verplicht zich deze overeengekomen vergoeding voor het tekenwerk te betalen ook ingeval hij/zij geen opdracht aan AM.S verstrekt tot het uitvoeren van het werk en/of het leveren van goederen.
3.
Ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en/of tekeningen visualiseren op tweedimensionale wijze de wensen van de opdrachtgever. Tevens vormen zij de basis voor eventuele (deel)plannen, waarin gedetailleerd de bij deze (deel)plannen behorende werkzaamheden en materialen worden beschreven.
4.
Offertes/aanbiedingen baseren zich op de uitvoering van werk en de levering van goederen zoals gedetailleerd beschreven in de (deel)plannen. De onder lid 3 genoemde (deel)plannen maken derhalve onverbrekelijk deel uit van offertes/aanbiedingen. Offertes/aanbiedingen geven daarmee een correct inzicht in prijsopbouw, prijsstructuur en berekeningmethode. AM.S werkt in offertes/aanbiedingen met vaste verkoopprijzen voor de levering van diensten, goederen/producten van derden en voor de eventuele huur van benodigd materieel. Tevens wordt het aantal manuren met inbegrip van reistijd naar en van het werk vastgesteld en berekend volgens het op het tijdstip van uitbrengen van offertes/aanbiedingen geldende uurtarief.
5.
In offertes/aanbiedingen kunnen omstandigheden het soms noodzakelijk maken om uit te gaan van richtprijzen en/of stelposten. Het betreft hier bijvoorbeeld goederen/producten, die aan veranderende dagprijzen of grote prijsfluctuaties onderhevig zijn. Ook vallen hieronder werkzaamheden, aantal manuren en/of huurperiode van materieel die voorafgaande aan de uitvoering van het werk niet volledig of betrouwbaar ingeschat konden worden (bijvoorbeeld ingeval een vervuilde bodem wordt aangetroffen, waarvoor extra afgraving- en afvoerwerkzaamheden verricht moeten worden). Eventuele meerkosten tot maximaal 25% boven de geoffreerde richtprijs/stelpost zullen tussentijds en/of als deze zich voordoen door AM.S eerst mondeling worden gemeld en daarna schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. Indien een eindprijs 25% of hoger dan de richtprijs/stelpost dreigt uit te vallen, dient hierover tussen AM.S en opdrachtgever eerst uitdrukkelijk overeenstemming te zijn bereikt.
6.
De kosten voor eventueel meerwerk en/of levering van extra goederen/producten waarvoor voorafgaande aan of tijdens de uitvoering van het werk opdracht wordt gegeven door opdrachtgever zullen voor zover deze niet in offertes/aanbiedingen waren opgenomen separaat schriftelijk worden bevestigd en gefactureerd.
7.
Offertes/aanbiedingen worden door AM.S uitsluitend schriftelijk uitgebracht. De in offertes/aanbiedingen genoemde bedragen zijn in Euro’s en inclusief BTW., tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.
8.
Offertes/aanbiedingen zijn voorzien van een dagtekening en zijn onherroepelijk gedurende 15 dagen na deze dagtekening, uit de offerte of aanbieding anders blijkt.
9.
In de offertes/aanbiedingen van AM.S wordt vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is. Tenzij anders overeengekomen gelden deze data bij benadering. Indien sprake is van een vaste start- en/of opleveringsdatum zal dit door AM.S in de offerte/aanbieding schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever. 10. Offertes/aanbiedingen vermelden duidelijk de wijze en termijn(en) van betaling. Artikel 4 Overeenkomst
1.
Een overeenkomst tot het uitvoeren van werk c.q. werkzaamheden en/of het leveren van materialen, als mede aanvullingen en/of wijzigingen daarop, komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte/aanbieding van AM.S aanvaardt.
2.
De aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Opdrachtgever dient hiervoor de offerte/aanbieding van AM.S voor akkoord te tekenen en dit uiterlijk binnen 10 dagen na offertedatum aan AM.S te overhandigen of per post terug te sturen.
3.
Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte/aanbieding van AM.S, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, geacht juist en volledig te beschrijven wat tussen partijen is overeengekomen, tenzij opdrachtgever binnen 15 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van hetgeen is overeengekomen. In dat geval maakt AM.S de offerte/aanbieding opnieuw op en zijn de leden 4.1, 4.2 en 4.3 vervolgens opnieuw van toepassing.
4.
De aanvaarding van de offerte/aanbieding wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen 15 dagen na de offertedatum.
5.
Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden AM.S niet.
Artikel 5 Prijs en prijswijzigingen
1.
De prijs die opdrachtgever dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen en is inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele verpakking-, transport- of bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen tegen kostprijs aan opdrachtgever worden doorberekend.
2.
Als sprake is van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1. t/m 4.5. hebben eventuele tussentijdse prijswijzigingen voor opdrachtgever geen consequenties op de overeengekomen prijs. Dit geldt tot 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Bij uitvoering van het werk en/of levering van goederen/producten binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn eventuele tussentijdse prijswijzigingen voor risico en rekening van AM.S.
3.
Het in voorgaand lid 2 bepaalde is niet van toepassing op prijswijzigingen voortvloeiende uit wettelijke bepalingen of maatregelen.
4.
Prijswijzigingen als gevolg van het in artikel 3.5. en 3.6. bepaalde zijn meer- en/of minderkosten die worden overeengekomen als aanvulling op de door opdrachtgever aanvaarde offerte. Op deze meer- en/of minderkosten is voorafgaand artikel 5 lid 2 niet van toepassing en deze kosten zullen overeenkomstig aan opdrachtgever doorberekend.
Artikel 6 Levering, oplevering en overmacht.
1.
AM.S koopt en verkoopt uitsluitend goederen/producten, waarvan de kwaliteit en specificaties in de overeenkomst zijn vastgelegd. Goederen/producten als fundering- en verhardingsmateriaal, zand, grond, compost of teelaarde voldoen aan de wettelijke eisen en zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden gebruikt.
2.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door AM.S in offertes/aanbiedingen opgegeven start- en opleveringsdata bij benadering. Indien sprake is van een vaste start- en/of opleveringsdatum dient dit door AM.S uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte/aanbieding aan opdrachtgever te zijn bevestigd. Indien opdrachtgever de offerte/aanbieding later dan de in artikel 4 genoemde termijn aanvaardt, kan dit aanleiding geven tot wijzigingen in en/of uitstel van de start- en/of opleveringsdatum, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding van schade.
3.
Weer- of tijdelijke terreinomstandigheden kunnen naar het oordeel van AM.S aanleiding geven tot opschorting of uitstel van de start- en/of opleveringsdata. AM.S heeft het recht de werkzaamheden op te schorten zolang deze omstandigheden duren. Het in dit lid 3 bepaalde geeft opdrachtgever generlei recht op enige vorm van schadevergoeding.
4.
Indien de in het kader van de uitvoering van het werk gekochte goederen/producten onverhoopt niet uit voorraad leverbaar zijn en daardoor vertraging dreigt in een vaste of vermoedelijke leverdatum, zullen AM.S en opdrachtgever in samenspraak een bij benadering haalbare nieuwe datum overeenkomen, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding van schade. 5. Indien tussen AM.S en opdrachtgever een vaste (op)leveringsdatum is overeengekomen, staat
opdrachtgever AM.S een maximale overschrijding van 3 dagen na deze datum toe, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft tot enigerlei vergoeding van schade. Uitzonderingen hierop zijn voornoemde punten 6.3. en 6.4., welke aanleiding kunnen zijn tot grotere overschrijdingen dan de hierin bepaalde 3 dagen.
6.
AM.S deelt opdrachtgever tijdig mede, wanneer het werk conform overeenkomst is uitgevoerd en wordt opgeleverd. Beide partijen inspecteren die dag het opgeleverde werk, de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij gebruikte materialen. Door ondertekening van het opleveringsbewijs verklaart opdrachtgever zich akkoord met de uitvoering en aanvaardt hij/zij de oplevering.
7.
Indien levering of uitvoering van werk door overmacht, waaronder mede wordt begrepen storingen/uitval van machines, brand, staking, uitsluiting, oorlogsgeweld, verhindering ten gevolge van enige overheid, alsmede het niet nakomen van derden van leveringen of verplichtingen, bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (eventuele verdere) uitvoering van werk/levering en de totaalprijs.
8.
In geval van overmacht heeft AM.S het recht de overeenkomst met opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren of op te zeggen, zulks door een eenvoudige mededeling aan opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat AM.S terzake van de door de opdrachtgever door de annulering geleden schade enige vergoeding is verplicht.
Artikel 7 Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud
1.
Alle rechten van industriële of intellectuele aard, waaronder het auteursrecht met betrekking tot van AM.S afkomstige of door hem gebruikte c.q. vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, (deel)plannen en offertes/aanbiedingen etc., zijn uitdrukkelijk en uitsluitend de eigendom van AM.S. De uitoefening van deze rechten – daaronder begrepen openbaarmaking, verveelvoudiging, afgifte aan derden, overname of enige andere wijze van beschikking – is uitdrukkelijk en uitsluitend aan AM.S voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
De eigendom van de door AM.S afkomstige, gebruikte c.q. vervaardigde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, (deel)plannen en offertes/aanbiedingen etc. verblijft, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, te allen tijde de eigendom van AM.S. Indien opdrachtgever geen opdracht voor de uitvoering van het werk en/of de levering van goederen/producten aan AM.S verstrekt, zal opdrachtgever alle originele schriftelijke bescheiden zoals ontwerpen, (deel)plannen, offertes/aanbiedingen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, etc., na de datum waarop deze beslissing is genomen per omgaande ter hand stellen aan of terugsturen naar AM.S. Dit laatste laat onverlet de in artikel 3.2. bepaalde betalingsverplichting van opdrachtgever van de vooraf overeengekomen vergoeding.
3.
De eigendom van de door AM.S verkochte en geleverde zaken verblijft bij AM.S totdat opdrachtgever alle verplichtingen jegens AM.S , van welke aard ook, zulks mede voortvloeiende uit eerdere of latere met opdrachtgever gesloten gelijksoortige overeenkomsten, is nagekomen. Bij niet nakoming door opdrachtgever van enigerlei verplichting tegenover AM.S is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen. AM.S zal in dat geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij opdrachtgever nu reeds de verplichting op zich neemt aan AM.S alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.
Artikel 8 Betaling en incasso
1.
De wijze van betaling wordt in de offertes/aanbiedingen beschreven. Aanvaarding hiervan via ondertekening door opdrachtgever impliceert dat opdrachtgever gehouden is aan een correcte nakoming van de overeengekomen betalingsverplichting. Ten aanzien van de betaling en de nakoming van de betalingsverplichting gelden volgende bepalingen: A. Contante betaling Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in contanten of via andere, gegarandeerde wettige en door AM.S geaccepteerde betaalmiddelen. B. Betaling na ontvangst factuur Indien met opdrachtgever betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient deze betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. AM.S zendt vervolgens aan opdrachtgever een betalingsherinnering, die opdrachtgever de gelegenheid geeft om binnen 7 dagen alsnog voor betaling zorg te dragen. C. Betaling in termijnen Als betaling in termijnen is overeengekomen, heeft opdrachtgever de verplichting om betaling van de afgesproken bedragen vermeerderd met een vooraf overeengekomen rentepercentage op de afgesproken betaaldata na te komen.
2.
AM.S heeft bij aankoop en levering van goederen/producten van derden het recht om opdrachtgever tot een vooruitbetaling te verplichten. Deze vooruitbetaling bedraagt maximaal
50% bij een totaalprijs tot € 10.000,– en maximaal 30% bij een hogere totaalprijs.
3.
Bij niet tijdige betalingen heeft AM.S het recht aan opdrachtgever rente in rekening te brengen over de periode vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. De rente is gelijk de dan geldende wettelijke rente.
4.
Bij opdrachten tot totaal € 500,– heeft AM.S het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal € 25,–.
5.
Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten welke AM.S dient te maken voor het behoud van zijn rechten uit, dan wel verband houdende met de overeenkomst met opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het bedrag van de vordering van AM.S bedragen met een minimum van € 250,– voor iedere vordering, onverminderd het recht van AM.S het meerdere aan werkelijke kosten te vorderen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.
Aansprakelijkheid van AM.S voor beschadiging, verlies en/of vernietiging van al dan niet tegen vergoeding voor de uitvoering van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken, materialen, gereedschappen, goederen/producten, enz. uit welke oorzaak dan ook, wordt uitgesloten, tenzij deze oorzaak aan opzet en/of grove schuld of nalatigheid van AM.S te wijten zal zijn.
2.
Ingeval AM.S en opdrachtgever vaste levertijden zijn overeengekomen en AM.S niet tijdig oplevert zonder dat sprake is van het bepaalde in artikel 6 leden 3, 4 en 5 van deze voorwaarden, is AM.S slechts gehouden schade te vergoeden die door opdrachtgever kan worden aangetoond, alsmede in zodanig verband met de overschrijding staat, dat deze gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kan worden toegerekend aan AM.S. Voor een eventuele schadevergoeding wordt gerekend met 10% van de totaalprijs voor iedere dag dat niet tijdig is opgeleverd, zulks met inachtneming van het in artikel 6.5. bepaalde. Het totale bedrag van een eventuele schadevergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
3.
Indien in het kader van de overeenkomst goederen/producten bij opdrachtgever worden afgeleverd, rust op opdrachtgever de plicht om deze goederen/producten in ontvangst te nemen en binnen redelijke grenzen ruimte vrij te maken en/of voorzieningen te treffen die een eventuele schade aan deze goederen/producten kunnen voorkomen of tot een minimum kunnen beperken. Voor eventuele schade aan goederen/producten hierdoor veroorzaakt en nadat levering heeft plaatsgevonden, aanvaardt AM.S noch de in zijn opdracht handelende leverancier enige aansprakelijkheid.
4.
Ingeval opdrachtgever bij aflevering van goederen/producten beschadigingen e.d. constateert, dient hij/zij dit op de afleveringsbon/het ontvangstbewijs aan te tekenen, alsmede hier binnen 48 uur na aflevering bij AM.S melding van te maken. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht de geleverde goederen/producten te accepteren. Indien bij aflevering/ontvangst geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs/afleveringsbon aan te tekenen.
5.
6.
AM.S is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaat door, bij en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vastgelegd in de overeenkomst. Hiertoe sluit AM.S een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen af, die een schade vergoedt tot maximaal € 1000.000,– per gebeurtenis, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van AM.S gaat echter nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel her levering van zaken, zulks ter keuze van AM.S en voorzover laatstgenoemde in staat is om soortgelijke zaken te leveren. AM.S is verder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte (bedrijf)schade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten, en dergelijke. Opdrachtgever vrijwaart AM.S voor aanspraken van derden tegen AM.S indien AM.S schade veroorzaakt doordat opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever heeft aan gewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij AM.S bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
7.
Ingeval van beëindiging van een overeenkomst door AM.S als voorzien in artikel 6 leden 7 en 8, zal AM.S in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade.
Artikel 10 Klachten en garantie
1.
Alle klachten over de totstandkoming of de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheden en/of de geleverde goederen/producten en/of de overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, worden uitsluitend door AM.S in behandeling genomen indien deze schriftelijk en aangetekend worden ingediend. Opdrachtgever zal daartoe zo spoedig mogelijk, na constatering van een gesteld gebrek, overgaan, zulks met in voorkomend geval inachtneming van
artikel 10.3. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te zijn.
2.
Conform het in artikel 6.6. van deze voorwaarden bepaalde op het gebied van de oplevering aanvaardt AM.S geen klachten over eventuele zichtbare gebreken indien deze ten tijde van de inspectie van de oplevering niet zijn waargenomen en bij aanvaarding van de oplevering door opdrachtgever niet nadrukkelijk zijn gemeld.
3.
AM.S geeft 12 maanden garantie op alle door hem/via hem geleverde en verwerkte materialen. In een enkel voorkomend geval kunnen deze materialen onzichtbare gebreken hebben, die eerst na verloop van enige weken zichtbaar worden. Klachten over deze materialen dienen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk en aangetekend bij AM.S te worden ingediend uiterlijk binnen 4 weken na oplevering. Indien een klacht zichtbaar en aantoonbaar gegrond is, zal AM.S kosteloos de klacht herstellen. Indien een klacht na de voornoemde termijn van 4 weken wordt ingediend of pas enkele maanden later zichtbaar wordt, zullen volgens de garantiebepalingen de materialen kosteloos vervangen of omgeruild worden. De in dit kader te verrichten werkzaamheden zullen normaal tegen het daarvoor dan geldende uurtarief, inclusief reistijd, aan opdrachtgever worden berekend.
Artikel 11 Forumkeuze Terzake van alle geschillen tussen AM.S en opdrachtgever verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst, waaronder begrepen de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomsten, is tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie behoord van de kantonrechter- de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, ook in gevallen van kort geding, bevoegd. Artikel 12 Slotbepaling Deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van AM.S is op 28 augustus 2006 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ALKMAAR.